Прочитать перевод на русский язык можно ниже
KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI VE İŞLENMESI HAKKINDA AYDINLATMA METNI
https://republic.dog/ kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak https://republic.dog/ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; https://republic.dog/ nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, https://republic.dog/ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına; işbirliği yapılan danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, posta ve web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, https://republic.dog/ sitesinin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme' nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle https://republic.dog/ 'a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, https://republic.dog/ tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

-(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVKK' nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Политика конфиденциальности
Компания Ekaterına Chırkunova (Dog Republic) действующее в соответствии с законодательством Турецкой Республики. В этом документе Вы найдете нашу Политику конфиденциальности.

Использование сервисов и продуктов Ekaterına Chırkunova (Dog Republic) означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной информации, а также с Условиями использования (Пользовательским соглашением) Сайта www.republic.dog и Клиентским Договором
https://republic.dog/ принимает максимально возможные меры безопасности для обеспечения сбора, хранения и передачи ваших персональных данных в соответствии с законом и для защиты вашей конфиденциальности.

Наша цель: в соответствии со статьей 10 "Закона о защите персональных данных" под номером 6698 и с учетом ваших пожеланий, максимально прозрачно информировать вас о способах сбора ваших персональных данных, целях их обработки, законных основаниях и ваших правах.

a) Контроллер данных

В соответствии с Законом № 6698 о защите персональных данных ("Закон № 6698"), сбор и обработка ваших персональных данных будет осуществляться https://republic.dog/ в качестве контроллера данных в рамках, описанных ниже.

б) Цель обработки персональных данных

Собранные вами личные данные; Выполнение необходимых работ для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами https://republic.dog/, Продвижение мероприятий https://republic.dog/, Пользуясь услугами по обучению, предлагаемыми https://republic.dog/, цели в рамках условий и целей обработки персональных данных, указанных в статьях 5 и 6 Закона № 6698.

c) Кому и с какой целью могут быть переданы обработанные персональные данные

Собранные вами персональные данные могут быть переданы деловым партнерам, сотрудничающим консультантам и подрядным организациям, организациям платежных систем в рамках условий и целей обработки персональных данных, указанных в статьях 8 и 9 Закона № 6698, в целях поддержания учебной деятельности https://republic.dog/, обеспечения правовой и коммерческой безопасности лиц, имеющих деловые отношения с https://republic.dog/, осуществления процессов соблюдения законодательства, ведения финансовых и хозяйственных дел, определения и реализации коммерческих и хозяйственных стратегий.

ç) Метод и правовые основания для сбора персональных данных

Ваши персональные данные собираются и хранятся в течение установленного законом срока посредством письменных/цифровых обращений на веб-сайты, социальных сетей, почты и ваших перемещений по сайту - каналов, через которые https://republic.dog/ общается с вами или может общаться с вами в будущем.

Ваши персональные данные, полученные этими методами, могут также обрабатываться и передаваться для целей, указанных в статьях (b) и (c) настоящей Информации, в рамках условий и целей обработки персональных данных, указанных в статьях 5 и 6 Закона № 6698.

d) Права владельца персональных данных, перечисленные в статье 11 Закона № 6698

Если вы, как владельцы персональных данных, направите запрос о своих правах на адрес https://republic.dog/ указанными ниже способами, он будет рассмотрен бесплатно не позднее чем через 30 дней, в зависимости от характера запроса. Однако, если Совет по защите персональных данных установит плату, будет взиматься плата по тарифу, установленному https://republic.dog/. В этом контексте владельцы персональных данных;

-Узнайте, обрабатываются ли персональные данные,

-Запрос информации о том, были ли обработаны персональные данные,

-Ознакомиться с целью обработки персональных данных и узнать, используются ли они в соответствии с их назначением,

-Знание третьих лиц, которым передаются персональные данные в стране и за рубежом,

-Запросить исправление персональных данных в случае их неполной или неправильной обработки,

-Запросить удаление или уничтожение персональных данных в рамках условий, предусмотренных статьей 7 KVKK,

-Запросить уведомление о сделках, совершенных в соответствии с подпунктами (e) и (f), третьим лицам, которым передаются персональные данные,

-Протест против наступления результата в ущерб самому лицу путем анализа обрабатываемых данных исключительно с помощью автоматизированных систем,

-Если персональным данным нанесен ущерб в результате незаконной обработки персональных данных, он имеет право требовать возмещения ущерба.В соответствии со статьей 13, пункт 1 KVKK, вы можете направить запрос на осуществление вышеуказанных прав в нашу компанию в письменном виде или другими способами, определенными Советом по защите персональных данных. Поскольку на данном этапе Совет по защите персональных данных не определил какой-либо способ, ваше заявление должно быть подано в нашу компанию в письменном виде в соответствии с KVKK.